ஐஸ் க்ரீம் பூதம் பா.ராகவன்

Home » Blog » ஐஸ் க்ரீம் பூதம் பா.ராகவன்
Home » Blog » ஐஸ் க்ரீம் பூதம் பா.ராகவன்

ஐஸ் க்ரீம் பூதம் என்பது பா.ராகவன் எழுதிய ஒரு நூல். இந்த நூல் தமிழ் மொழியில் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இது ஒரு கதையாகும், அல்லது ஒரு நூலாகும், அதன் விவரங்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன.

ஐஸ் க்ரீம் பூதம் புத்தகத்தின் கதையைப் பற்றி தெரியுமா?

ஐஸ் க்ரீம் பூதம் என்பது பா.ராகவன் எழுதிய ஒரு நூல். இந்த நூல் குழந்தைகளுக்காக எளிய மற்றும் சுவையளிக்கும் ஒரு கதைச் சிடுக்குக்காக எழுதப்பட்டது.

இது குழந்தைகள் தொடர்புடையது, அது எப்படித் தீர்கிறது அதில் சிறார்களின் பங்கென்ன இவற்றோடு, சிறிது மாயம், அறிவியல் கலந்து அளிக்கப்பட்ட சரியான கலவை இந்த நூல்.

ஐஸ் க்ரீம் பூதம் பா.ராகவன்

 

Rate this Post post

Leave a Reply

error: Content is protected !!
Scroll to Top