முக்காலமும் குளித்தாலும் காகம் கொக்கு ஆகாது – Tamil Kids Story

Home » Blog » முக்காலமும் குளித்தாலும் காகம் கொக்கு ஆகாது – Tamil Kids Story
முக்காலமும் குளித்தாலும் காகம் கொக்கு ஆகாது
Home » Blog » முக்காலமும் குளித்தாலும் காகம் கொக்கு ஆகாது – Tamil Kids Story

முக்காலமும் குளித்தாலும் காகம் கொக்கு ஆகாது என்பது ஒரு பழமொழி கதை. இது ஒருவரின் அடிப்படை தன்மை மாறாது என்பதை வலியுறுத்துகிறது.

கதையில், ஒருவர் திருமணம் செய்ய வருகிறார். அவர் வழியில் ஒரு வாலிபன் ஒருவன் அவரை அழைத்துக் கொண்டு சென்றான். அவன் பசியினைப் போக்க உத்தமர் உதவினார். பின்னர், அவன் திருமணம் முடிந்ததும், உத்தமர் அவனைப் பிடித்துக் கொண்டார். அவன் திருட்டுப் பயலை எங்கும் கொண்டு சென்றான்.

உத்தமர் அவனைப் பிடித்துக் கொண்டார். அவன் திருட்டுத் தனம், பொய் சொல்றவங்களின் குணத்தை ஒருபோதும் மாற்ற முடியாது என்பதை உத்தமர் உணர்ந்தார். அவன் திருட்டுத் தனம் மாற்றம் பெற்றது என்பதை உத்தமர் கண்டார். இதுவே முக்காலமும் குளித்தாலும் காகம் கொக்கு ஆகாது என்பதை வலியுறுத்துகிறது.

கதையின் முக்கிய அம்சங்கள்:

1. அடிப்படை தன்மை மாறாது: ஒருவரின் அடிப்படை தன்மை மாறாது என்பதை வலியுறுத்துகிறது.
2. திருட்டுத் தனம்: திருட்டுத் தனம் ஒருபோதும் மாற்றம் பெற்றது என்பதை உத்தமர் கண்டார்.
3. பொய் சொல்றவங்கள்: பொய் சொல்றவங்களின் குணத்தை ஒருபோதும் மாற்ற முடியாது என்பதை உத்தமர் உணர்ந்தார்.

இந்த கதை ஒருவரின் அடிப்படை தன்மை மாறாது என்பதை வலியுறுத்துகிறது. ஒருவர் எவ்வளவு முயற்சி செய்தாலும், அவரது அடிப்படை தன்மை மாறாது என்பதை சுட்டிக்காட்டுகிறது.

முக்காலமும் குளித்தாலும் காகம் கொக்கு ஆகாது
முக்காலமும் குளித்தாலும் காகம் கொக்கு ஆகாது

முக்காலமும் குளித்தாலும் காகம் கொக்கு ஆகாது

Rate this Post post

Leave a Reply

error: Content is protected !!
Scroll to Top