ஒன்பதாவது சிலை Tamil Story

Home » Blog » ஒன்பதாவது சிலை Tamil Story
Home » Blog » ஒன்பதாவது சிலை Tamil Story

ஒன்பதாவது சிலை என்பது நவபாஷாணம் சிலை ஆகும். நவபாஷாணம் என்பது ஒன்பது வகையான விஷங்களை சேர்த்துக் கட்டுவது தான் நவபாஷாணம் ஆகும். இந்த சிலையை போகர் சித்தர் உருவாக்கியதாகவும், இது பழனி முருகன் கோவிலில் வைக்கப்பட்டதாகவும் தெரியும்.

ஒன்பதாவது சிலை

Rate this Post post

Leave a Reply

error: Content is protected !!
Scroll to Top