உயிராய் இருக்க வருவாயா ரமணி சந்திரன்

Home » Blog » உயிராய் இருக்க வருவாயா ரமணி சந்திரன்
Home » Blog » உயிராய் இருக்க வருவாயா ரமணி சந்திரன்

உயிராய் இருக்க வருவாயா? என்ற நாவலின் ஆசிரியர் ரமணி சந்திரன்.

இந்நாவல் 2006 ஆம் ஆண்டு அருணோதயம் பதிப்பகத்தால் 216 பக்கங்களில் வெளியிடப்பட்டது.

நாவலின் கதை தாரிணிக்கு முன்னால் இரண்டு வழிகள் உள்ளன. முதல் வழியில் அவள் சுதந்திரமாக இருக்கலாம், ஆனால் அவளுடைய அண்ணன் ஜெயிலுக்குப் போவான்.

மனுதர்மத்தை அப்படியே கடைப்பிடித்து ஒழுகுகிற பரதனா?

அப்படி ஒருவன் இந்தக் காலத்தில் அதுவும் இன்றைய நிலையில், இந்நாட்டில் இருக்க முடியுமா?

என்ற கேள்விகள் நாவலில் எழுப்பப்படுகின்றன.

இந்நாவலில் தாரிணிக்கு முன்னால் இரண்டு வழிகள் உள்ளன – ஒன்று சுதந்திரமாக இருப்பது, மற்றொன்று அவளுடைய அண்ணன் ஜெயிலுக்குப் போவது. இந்த இரண்டு வழிகளும் நாவலின் மையமாக விளங்குகின்றன.

அதாவது, மனுதர்மத்தை கடைப்பிடித்து ஒழுகும் பரதனா, அல்லது இன்றைய காலத்தில் அது சாத்தியமா என்பதுதான் நாவலின் மையக் கேள்வி.

உயிராய்இருக்கவருவாயாரமணிசந்திரன்-1

Rate this Post post

Leave a Reply

error: Content is protected !!
Scroll to Top