ஆப்ரிக்கன் கதை Pdf Download

Home » Blog » ஆப்ரிக்கன் கதை Pdf Download
Home » Blog » ஆப்ரிக்கன் கதை Pdf Download

ஆப்ரிக்கன் கதைகள் பற்றி பல வகைகளில் உள்ளன. இதில் சில கதைகள் மேற்கொடுக்கப்பட்டுள்ளன

1. காமெரா நாட்டின் ஆட்சி: ஆப்ரிக்கக் கண்டத்தில் “காமெரா” என்ற ஒரு நாடு உண்டு. அந்த நாட்டை ஆட்சி புரிந்து வந்த மன்னன் மிகவும் ஆணவம் பிடித்தவன்.

2. ஆப்ரிக்கன் கதை படங்கள்: ஒரு ஆப்ரிக்கன் கதை படங்களுடன் உள்ளது. இதில் ஆங்கிலத்தில் “E. E. H.” என்றும், தமிழில் “மேரசன் கானந் ஆஹா!” என்றும் உள்ளது.

3. ஆப்ரிக்கன் பெண்ணின் கதை: ஆப்ரிக்கன் பெண்ணை கரம்பிடித்த கோவை தமிழரின் காதல் கதை உள்ளது.

4. யசுகே: ஆஃப்ரிக்கன் சாமுராய்: வரலாற்றின் ஒரே ஆஃப்ரிக்கன் சாமுராய் யசுகே என்பவன் உள்ளான். இவன் ஒரு அடிமையாக இருந்து பின்னர் சாமுராய் ஆனான்.

5. ஆப்ரிக்கன் அடிமையின் கதை: ஆப்ரிக்கன் அடிமையின் கதை பற்றி ஒரு வீடியோ உள்ளது. இதில் இந்தியாவில் ஆட்சி புரிந்த ஆப்ரிக்கன் அடிமையின் கதை உள்ளது.

ஆப்ரிக்கன் கதை

Download More Tamil Novels 

Rate this Post post

Leave a Reply

error: Content is protected !!
Scroll to Top